- คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 909/2564 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คำสั่งแต่งตั้งกองส่งเสริมองค์ความรู้

- คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 789/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินดารพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

คำสั่ง ปรับปรุงคำสั่ง PMQA สทนช 65 

-คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 297/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer :CCO) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

-คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 304/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำคำชี้แจงประกอบคำขอทบทวนภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ