1.รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นายสำเริง  แสงภู่ค์)

Downland

2. รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นายชยันต์  เมืองสง)

Downland

3. ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นายทศพล  วงศ์วาร)

Downland

4. ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (นายปรีชา สุขกล่ำ)

Downland

5. ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ (นายสราวุธ  ชีวะประเสริฐ)

Downland

6. สำนักงานเลขาธิการ

Downland

7. กองกฎหมาย

Downland

8. กองการต่างประเทศ

Downland

9. กองนโยบายและแผนแม่บท

Downland

10. กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

Downland

11. กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

Downland

12.ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

Downland

13. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1

Downland

14. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2

Downland

15. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3

Downland

16. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4

Downland

17. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Downland

18.กลุ่มตรวจสอบภายใน

Downland

19.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Downland

20.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Downland

21.ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

Downland

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.รองเลขาธิการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ)

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ (นางสาวยุคล นุมาศ)

3. กองกฏหมาย

4. กองการต่างประเทศ

5. กองนโยบายและแผนแม่บท

6. กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

7. กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

8. ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

9. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1

10. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2

11. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3

12. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 4

13. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

14. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

15. กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการ

16. กลุ่มตรวจสอบภายใน

17. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

18. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต