Up

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย_PMQA 4.0 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เอกสารประกอบการบรรยาย_PMQA 4.0 หมวด 1 การนำองค์การ
เอกสารประกอบการบรรยาย_PMQA 4.0 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 4
เอกสารประกอบการบรรยาย_PMQA 4.0 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ
เอกสารประกอบการบรรยาย_PMQA 4.0 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
เอกสารประกอบการบรรยาย_PMQA 4.0 หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เอกสารประกอบการบรรยาย_PMQA 4.0 หมวด 7 ผลการดำเนินการ
 
 
Powered by Phoca Download