เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ภายใน สายตรง โทรสาร E-mail
ผู้อำนวยการลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
       นางสาวจุฑารัตน์  เงาแก้ว
1330 x-xxxx-xxxx
xx-xxxx-xxxx
xx-xxxx-xxxx
x-xxxx-xxxx x-xxxx-xxxx
บุคลากรในสังกัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     
 
  x-xxxx-xxxx
xx-xxxx-xxxx
0-2521-9148 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     
 นางสาวจิราพรรณ บุญมี
1027 x-xxxx-xxxx
xx-xxxx-xxxx
0-2521-9148 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
     
 นางสาว
1331 x-xxxx-xxxx
xx-xxxx-xxxx
0-2521-9148 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.